Mmmm..... cookies...

VEDLIGEHOLDELSE

Vedligeholdes reglement Afdeling 246-0

 Når du bor til leje i en almen bolig, skal du selv vedligeholde boligen, mens du bor der. Med   vedligeholdelse menes hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling. Du skal selv afholde alle udgifter i forbindelse med denne vedligeholdelse.


Du er forpligtet til at vedligeholde så ofte, at boligen ikke forringes, bortset fra almindeligt slid og ælde.


Når du flytter, sørger Lejerbo for, at din bolig bliver ’normalistandsat’ med nødvendig hvidtning, maling tapetsering af vægge og lofter, samt rengøring. De bygnings overflader, dvs. vægge, lofter og paneler, der fremtræder nyistandsatte ved fraflytningen, bliver ikke nødvendigvis normalistandsat.


I løbet af din boperiode overtager Lejerbo afdeling 246-0, gradvis udgiften til normalistandsættelse med én procent om måneden. Når du har boet 100 måneder i afdelingen, skal du derfor ikke betale noget til normal-istandsættelsen.


Du skal selv betale den fulde pris for det, der kaldes misligholdelse. Det kan fx være en ødelagt dør – men kan også være, hvis du har malet med en forkert slags maling eller en farve, der ikke fremgår af vedligeholdelsesreglementet.


Når du har opsagt din bolig, indkaldes du til et fraflytningssyn, hvor du sammen med en Lejerbo-ansat gennemgår lejligheden og får at vide, hvad der skal gøres, og hvad det cirka vil koste.


Pas godt på boligen mens du bor her – der er kun dig og de andre lejere til at betale for vedligeholdelsen.


Venlig hilsen


Afdelingsbestyrelsen i afdeling 246-0, Landsbyerne

I

Generelt

Reglernes ikrafttræden


 1. Med virkning fra den 31. oktober 2018erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere gældende reglementer.


 1. Vedligeholdelsesreglementet gælder uanset eventuelle modstående kontraktbestemmelser. Det træder i stedet for eller supplerer de bestemmelser om vedligeholdelse og istandsættelse, som står i lejekontrakten.


Beboerklagenævn

 1. Uenighed om henholdsvis udlejerens og lejerens opfyldelse af pligten til at vedligeholde og istandsætte boligen kan af hver af parterne indbringes for beboerklagenævnet.

 II

Overtagelse af boligen ved indflytning

Boligens stand

 1. Boligen stilles ved lejemålets begyndelse til rådighed i god og forsvarlig stand. Vægge og lofter fremtræder nyistandsatte.

Øvrige bygningsdele kan ikke forventes at være nyistandsatte.


Syn ved indflytning 

 1. I tilknytning til lejemålets begyndelse foretager udlejeren et indflytningssyn, hvor det konstateres, om boligens vedligeholdelsesstand er i overensstemmelse med den gældende standard i afdelingen og for denne type bolig.

     Lejeren indkaldes til synet.


Indflytningsrapport

 1. Ved indflytningssynet udarbejder udlejeren en indflytningsrapport, hvor lejeren kan få indføjet eventuelle bemærkninger. Kopi af indflytningsrapporten udleveres til lejeren ved synet eller sendes til lejeren senest 14 dage efter, hvis denne ikke er til stede ved synet eller ikke vil kvittere for modtagelsen af kopi af rapporten.


Fejl, skader og

mangler skal påtales inden 2 uger

 1. Hvis lejeren ved overtagelsen konstaterer fejl, skader og mangler, skal lejeren senest 2 uger efter lejemålets begyndelse skriftligt påtale disse over for udlejeren. 1. Udlejeren kan vurdere, at en eller flere af de påtalte fejl, skader og mangler er uvæsentlige og derfor ikke skal udbedres. Lejeren hæfter ikke for sådanne fejl, skader og mangler ved fraflytning. 

  III

Vedligeholdelse i bo perioden


 


 

  Lejerens 
  vedligeholdelses
  pligt         

 1. Lejeren sørger for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling. Lejeren afholder alle udgifter i forbindelse med denne vedligeholdelse. 1. Lejeren skal vedligeholde så ofte, at boligen ikke forringes, bortset fra almindeligt slid og ælde.


   Særlig udvendig 
   vedligeholdelse
   

 1. Det vil i vedligeholdelsesreglementets afsnit V være bestemt, om lejeren vedligeholder og renholder nærmere angivne adgangs- og opholdsarealer, udvendigt træværk og lignende i umiddelbar tilknytning til boligen. 1. Udlejeren kan indgå individuel skriftlig aftale med lejeren om særlig udvendig vedligeholdelse, hvis der ikke i øvrigt er fastsat sådanne bestemmelser i vedligeholdelsesreglementet.


Udlejerens vedligeholdelsespligt
 1. Det påhviler udlejer at holde ejendommen og det lejede forsvarligt ved lige. Udlejeren vedligeholder og foretager nødvendig udskiftning af ruder, vand- og gashaner, elafbrydere, wc-kummer, cisterner, vaskekummer, badekar, køleskabe, komfurer, vaskemaskiner og lignende, der er installeret af udlejeren. 1. Udlejeren sørger for vedligeholdelse og nødvendig fornyelse af låse og nøgler. Udlejeren afholder alle udgifter i denne forbindelse. 1. Udlejeren kan beslutte at foretage indvendig vedligeholdelse i boligerne ud over det, der fremgår af pkt. 5.


       Anmeldelse
f     af skader

 1. Opstår der skader i eller omkring boligen, skal lejeren straks meddele dette til udlejeren. Undlades sådan meddelelse, hæfter lejeren for de eventuelle merudgifter, som måtte følge af den manglende anmeldelse.


I     IV

     Ved fraflytning

o   Normal
it   isandsættelse
v   ved fraflytning

 1. Ved fraflytning udføres en normalistandsættelse, der omfatter nødvendig
 • Maling eller hvidtning af lofter og overvægge
 • Maling og/eller tapetsering af vægge.
 • Rengøring efter håndværkere.

Eventuel afrensning af gammelt tapet før ny tapetsering betales af udlejeren, medmindre opsætningen ikke er udført fagligt korrekt, tapet er revet i stykker, ved mislighold eller hvis lejeren har udført anden vægbehandling end foreskrevet i vedligeholdelsesreglementets afsnit VI. 1. Lejeren afholder udgifterne til normalistandsættelsen, men udlejeren overtager gradvist denne udgift med 1% pr. måned regnet fra lejemålets begyndelse og til lejemålets ophør. Når der er gået 100 måneder, vil udlejeren således helt have overtaget udgiften til normalistandsættelsen.


     Misligholdelse

 1. Lejeren afholder alle udgifter til istandsættelse som følge af misligholdelse. 1. Misligholdelse foreligger, når boligen eller dele heraf er forringet eller skadet som følge af fejlagtig brug, fejlagtig vedligeholdelse eller uforsvarlig adfærd af lejeren, medlemmer af dennes husstand eller andre, som lejeren har givet adgang til boligen.


     Ekstraordinær 
     rengøring


 1. Hvis der er behov for ekstraordinær rengøring af hårde hvidevarer, inventar, sanitetsgenstande m.v., betragtes dette også som misligholdelse.


     Undladelse af  
n   normal
s   istandsættelse
n    

 

 1. Normalistandsættelse kan undlades for bygningsoverflader, som ved fraflytningssynet fremtræder håndværksmæssigt forsvarligt nyistandsat.


S   Syn ved
     fraflytning    

 1. Udlejeren foretager syn af boligen senest 2 uger efter at være blevet bekendt med, at fraflytningen har fundet sted. Lejeren indkaldes skriftligt til dette syn med mindst 1 uges varsel.


F   Fraflytnings 

     rapport


 1. Ved synet udarbejder udlejeren en fraflytningsrapport, hvor det fremgår, hvilke istandsættelsesarbejder, der skal udføres som normalistandsættelse, og hvilke der er misligholdelse eller betales af udlejeren. 1. Kopi af fraflytningsrapporten udleveres til lejeren ved synet eller sendes til lejeren senest 14 dage efter, hvis denne ikke er til stede ved synet eller ikke vil kvittere for modtagelsen af kopien af rapporten.

     Oplysning om   i    istandsættelse
u   udgifter

 1. Senest 14 dage efter synsdatoen giver udlejeren lejeren skriftlig oplysning om den anslåede udgift til istandsættelsen og lejerens andel heraf, opdelt på normalistandsættelse og eventuel misligholdelse.

E   Endelig
o   opgørelse

 1. Udlejeren sender den endelige opgørelse over istandsættelsesudgifterne til lejeren uden unødig forsinkelse med angivelse af, hvilke istandsættelsesarbejder, der er udført, hvad de har kostet, og hvordan lejerens andel af udgifterne er beregnet. Istandsættelsesarbejde som følge af misligholdelse specificeres og sammentælles.


 1. I den endelige opgørelse kan lejerens samlede andel af eventuelle overskridelser ikke overstige 10 % i forhold til den først anslåede istandsættelsesudgift

A    Arbejdets   

      udførelse

 1. Istandsættelsesarbejdet udføres på udlejerens foranledning.

I     Istandsættelse v    ved bytning

 1. Ved bytning af boliger gælder samme bestemmelser som ved øvrige fraflytninger. Særlig udvendig vedligeholdelse
(jf. III, 4)

      Beboerne skal        selv sørge for

 1. Vedligeholdelse af haver til og med udvendig hæk. Vær særlig opmærksom på, at der skal luges mellem hækplanterne fra både have – og gadeside 


 1. Både for- og baghaven skal altid fremstå ryddelig, og der må IKKE stilles affald og kasserede ting såsom køleskabe, gamle cykler eller andet i haverne.


 1. Der må ikke hænge grene udover vejen. Hvis frugter fra træerne falder på vej eller fællesarealer, skal beboeren selv fjerne dem.


 1. Ny til plantning i haven må ikke genere hækken eller tilstødende haver.


 1. Husets sokkel skal have mindst 10 cm synlighed for at undgå fugt.


 1. Hvis beboerne under råderetten har bygget en træterrasse, skal alt træværket hvert år olieres eller males med jordfarvet træbeskyttelse.


 1. Hvis nuværende eller tidligere lejer under råderetten har opsat et hegn omkring boligen, skal alt træværket hver femte år males med træbeskyttelse. Træbeskyttelsen afhentes på ejendomskontoret.

Vær obs. på, at beboeren alene skal vedligeholde hegn i forbindelse med boligen, som beboeren selv eller en tidligere beboer har opsat under råderetten.

Hegnet må max. være 1,80 højt, det skal udføres i trykimprægneret træ og være af den type, der er beskrevet i bilag til råderetskatalog.

Vindingsvej:

Gori lys Umbra 220 eller et produkt i tilsvarende farve og kvalitet

Søndervang:

Gori Pine dækkende eller et produkt i tilsvarende farve og kvalitet.

Torsvej:

Gori 88 nr.104 dækkende eller et produkt i tilsvarende farve og kvalitet.

Ved Møllen:

Gori teak transparent 601 eller et produkt i tilsvarende farv og kvalitet.

Teglvænget:

Gori Pine dækkende eller et produkt i tilsvarende farve og kvalitet.

Hadsundvej:

Ikke muligt at opsætte hegn under råderetten.


 1. Hvis beboerne under råderetten har placeret en flise eller komposit-terrasse ovenpå en fliseterrasse, skal terrassen renholdes grundigt og træterrassen skal vedligeholdes med træbeskyttelse


 1. Hvis beboerne under råderetten har opsat en markise, skal den:
 1. Tørre godt før den rulles ind, hvis den er blevet våd.
 2. Gøres ren mindst en gang om året med vand med lidt sulfo i. Imprægner evt. markisen efter vask.
 3. Er der algedannelser, som sæbevandet ikke kan klare, kan du bruge almindelig algefjerner. Følg anvisningen på flasken.
 4. De fleste markiser har aluminiumsstel, og det bør vaskes med autoshampoo en gang om året.
 5. Alle bevægelige dele er smurt ved levering, og vedligeholdelse er unødvendig det første år. Derefter bruges en syrefri, fed sprayolie. Pas meget på dugen – beskyt den evt. med plastik eller aviser, når du sprayer. Evt., oliepletter kan du fjerne med rensebenzin.


 1. Markisen må ikke være ude i stærk blæst. Er du nødt til at trække den ind pga. blæst, skal du rulle den ud og tørre den ved først givne lejlighed
 1. Markisen skal være ensfarvet eller stribet og må ikke indeholde nogen form for reklame.


 1. Markisen skal være i lukket kassette og af fabrikat Sega, Faber eller tilsvarende kvalitet.


 1. Hvis beboeren har opført drivhus under råderetten, har beboeren selv ansvaret for vedligeholdelse, herunder udskiftning og reparation af glas.


 1. Hvis beboeren har monteret en bladfanger i tagrenderne, påhviler det beboeren selv at rense tagrender.

A   Afdelingen

     vedligeholder

 1. Hegn, der er opsat af afdelingen, af typen 1 på 2. Vedligeholdes med Gori snebær hvidt 140 - eller produkt i tilsvarende farve og erkvalitet.

 


  VI

Særlige regler for indvendig vedligeholdelse
(Jf. IV, 1)

  Stuer, værelser og     
  entre


  Vægbehandling

 1. Vægge i stuer/værelser/entré er ved indflytningen tapetseret med Rutex og malet med Dyrup- eller Sadolin-vægmaling i farven råhvid glans 5 eller 7 til fuld dækning. Vægge skal vedligeholdes med produkter i tilsvarende kvalitet og farve. 1. Følgende tapet- og malingtype eller vægbeklædninger må ikke benyttes:
 • Hessiantapet
 • Skumtapet
 • Vinyltapet
 • Fløjlstapet
 • Træpaneler
 • Strukturmaling


  Loftbehandling

 1. Lofter er ved indflytning malet med Dyrup- eller Sadolin- loftsmaling i farven råhvid, glans 5 eller 7 til fuld dækning. Lofter skal vedligeholdes med produkter i tilsvarende farve og kvalitet


  Køkken


  Vægbehandling

 1. Vægge ved vasksiden er ved indflytning malet med Dyrup eller Sadolin vådrumsmaling i farven råhvid, glans 25, mens resterende køkken vægge er malet med Dyrup eller Sadolin vægmaling i farven råhvid, glans 5 eller 10 eller tilsvarende til fuld dækning. køkken væggene vedligeholdes med produkter i tilsvarende farve og kvalitet.

  Loftbehandling

 1. Køkkenloftet er ved indflytning malet med Dyrup eller Sadolin loftsmaling i farven råhvid, glans 5 eller 10 eller tilsvarende til fuld dækning. Køkkenloftet skal vedligeholdes med produkt i tilsvarende farve og kvalitet.

  Skabe og bordplade

 1. Bordplade, skabslåger og skabsindhold vedligeholdes efter leverandørens anvisninger.

  Råderet køkken

 1. Indsættes nyt køkken under individuel råderet skal det være et af følgende mærker eller et fabrikat i tilsvarende kvalitet: Svane, Invita eller HTH.


 2. Armaturer skal være af mærket Damixa eller Oras eller et produkt i tilsvarende kvalitet.


 3. Køkkenlågerne samt køkkenbordpladen skal vedligeholdes efter leverandørens anvisninger.

  Badeværelse


  Vægbehandling

 1. Væggene på badeværelset er ved indflytning malet med Dyrup eller Sadolin vådrumsmaling i farven råhvid, glans 25 til fuld dækning. Væggene vedligeholdes med produkt i tilsvarende farve og kvalitet.

  Loftbehandling

 1. Badeværelsesloftet er ved indflytning malet med Dyrup eller Sadolin vådrumsmaling i farven råhvid, glans 25 til fuld dækning. Loftet vedligeholdes med produkt i tilsvarende farve og kvalitet.

  Råderet badeværelse


 1. Indsættes nyt badeværelse under individuel råderet skal eventuelle skabe/møbler være et af følgende mærker eller et fabrikat i tilsvarende kvalitet: Svane, Invita eller HTH.


 2. Skabe/møbler vedligeholdelses efter leverandørens anvisninger.


 3. Al sanitet skal være hvidt.


 4. Armaturer og brusere skal være af mærket Damixa eller Oras eller et produkt i tilsvarende kvalitet.

  Rør og Radiator


 1. Rør og radiatorer er ved indflytning malet med produktnavn Flügger farve Dyrup råhvid, glans 40 og skal vedligeholdes med produkter i tilsvarende farve og kvalitet.

  Træværk

 1. Døre, paneler, vindues plader, lysninger og indfatninger er malet med produktnavn Flügger, farve Dyrup råhvid/S100N grå, glans 40 og kan vedligeholdes med produkt af tilsvarende kvalitet.

  Gulve

 1. Trægulve vedligeholdes med vandbaseret gulvlak, halvblank.

  Inventar/el

 1. Lejeren skal sørge for løbende renholdelse af køleskab, fryser og komfur, herunder bageplader 

Lejer skal selv skifte elpærer i køleskab, ovn, under overskabe samt i em fang.

  Inventar/vvs


 1. Lejeren skal selv sørge for renholdelse af inventar på badeværelse, herunder rengøring af gulvafløb samt løbende afkalkning af brushovedet, bruserslange, blandingsbatterier og perlator samt vægfliser, spejle og gulv.

Til rengøring af håndvaske, badekar og toilet skal anvendes milde rengøringsmidler, da syreholdige produkter ødelægger emaljen
 

   VII

Standard for boligens vedligeholdelsesstand ved overtagelsen

   Boligens stand         ved lejemålets          begyndelse

 1. Ved lejerens overtagelse af boligen fremtræder lofter og vægge nyistandsatte.


 2. Træværk, inventar, tekniske installationer og gulve vil kun være istandsat, hvor der efter udlejers skøn har været behov for det

   Slid og ælde

 1. Træværk, tekniske installationer og gulve kan bære præg af almindeligt slid og ælde for et lejemål af den pågældende type og alder.

   Farvevalg

 1. Der kan ikke fra indflytters side stilles særlige krav til farvevalg 

   Vægge, lofter mm.

 1. Se bilaget ’Minimumsstandarder for overflader ved indflytning.’

Se særlige regler for indvendig vedligeholdelse stk. VI


 


 

     Bilag til vedligeholdelsesreglementets afsnit VII pkt. 5 

     MINIMUMSSTANDARD FOR OVERFLADER VED INDFLYTNING

     Det forudsættes, at der ikke forefindes skader og at overfladerne er helt rengjorte!

 

   EMNER:

4

3

2

1

   Lofter:

   Malede eller hvidtede lofter

X


   Vægge:

   Tapetserede eller malede vægge

X
    Flisevægge i badeværelseX   Gulve:

    Parketgulve


X
   Træværk:

   Fodpaneler


X   Dørkarme og –indfatninger


X   Dørtærskler, (dørtrin)


X   DøreX


   Vindueskarme, -rammer og indfatningerX


   Vindues pladerX   Inventar:

   KøkkenbordspladerX


   Køkkenskabe, -sider og -kanterX


   KøkkenlågerX


   Køkkenskabe og -skuffer indvendigX


   Garderobeskabe, -sider og -kanterX


   GarderobeskabslågerX


   Garderobeskabe indvendigX   Synlige rørinstallationer:

    Radiatorer


X
   Hårde hvidevarer:

   Komfur
X


   EmhætteX


4. Afkrydses for nyistandsat og håndværksmæssigt korrekt udført.

3. Afkrydses for pænt og ensartet, men ikke nyistandsat.

2. Afkrydses for ensartet og med tegn på slid og ælde.

1. Afkrydses for gammel og slidt.


Dette vedligeholdes reglement er kun vejledende ved tvivls spørgsmål, er det, det uddelte skriftlige vedligeholdes reglement gældende.