Mmmm..... cookies...

HUSORDEN

Husorden Afdeling 246-0

 

 

I en almen bolig afdeling bor vi mange mennesker sammen. En afdeling er som

sådan et lille samfund, hvor alle er forskellige og har forskellige forventninger,

krav og ønsker til at bo.

 

Netop fordi hver afdeling består af mange beboere, er det vigtigt, at vi alle tager

hensyn til hinanden. På denne måde sikre vi, at afdelingen er et sted, hvor der er

masser af trivsel og rart at være.

 

Hus ordenen er et sæt ordensregler, der gælder både for lejeren, lejerens husstand

og andre, fx gæster og lignende. Hvis en af disse groft overtræder hus ordenen,

kan det i yderste fald føre til, at alle i husstanden sættes ud af lejemålet.

 

Det er afdelingsmødet der vedtager hus ordenen. Denne husorden er vedtaget på

afdelingsmødet den 28. februar 2018.

 

Hus ordenen kan ændres, hvis beboerne ønsker det og stemmer ændringen igennem på et afdelingsmøde. Hvor ændringen vedtages ved stemmeflertal.

 

Vær opmærksom på at afdeling 246-0 ligger på flere forskellige adresser. Så nogle

af punkterne er måske ikke lige relevante der, hvor du bor.

 

Venlig hilsen                                                                                                                                              

Afdelings bestyrelsen for afdeling 246-0  

 

 

 

 

Indhold

  1. Affald, 2. Antenne/parabol, 3. Barnevogne/Klapvogne, 
  4. Campingvogne, 5. Depotrum, Fælles lokaler og Fællesrum

  6. Forbedringer og Forandringer, 7. Grill,

  8. Grønne Arealer, 9. Haver, 10. Husdyr,

 11. Knallerter, Scootere og Cykler, 12. Maskiner, 13. Musik,

 14. Parkering, 15. Rygning,  16. Udluftning, 17. Skader på glas           og Kumme/Vandskade,   

 18. Skadedyr, 19. Støj,
 20. Trailere, 21. Leg og  Boldspil, 
22. Fælleshus

       

                                                                                                                                                                                                                                   . 

  1. Affald

Af hygejnske grunde og for at undgå lugtgener i afdelingen er det vigtigt, at du

er opmærksom på følgende regler. Alt affald skal være indpakket i affaldsposer og lukkes tæt til, inden det lægges i affaldscontaineren.

Skarpe genstande skal indpakkes forsvarligt, inden de placeres i affaldscontaineren.

Papiraffald (aviser, blade, tryksager) anbringes i opstillede papircontainere.

Glasaffald. For eksempel glasflasker og syltetøjs glas, skal placeres i særlige glas-

containere. Hård plast og småt metal placeres i containeren beregnet hertil.

Haveaffald skal lejeren selv sørge for at bortskaffe.

Du bør være særligt varsom i forbindelse med affald som for eksempel kemika-

lier, olie, batterier og elektronik, der ikke må smides i den almindelige affalds-

container. Kan altid henvende dig til ejendoms funktionæren og få hjælp vedrørende

håndtering af problematisk affald i afdelingen.

Affald som ikke kan afleveres i afdelingens containere, skal du selv søge for

snarest at bortskaffe.

 

  2. Antenne/Parabol

 

Du er altid velkommen til at kontakte ejendoms kontoret i din afdeling for at få

vejledning.

Du må kun opsætte private antenner/paraboler efter skriftlig tilladelse fra Lejerbo` administration i Aalborg.

Paraboler og antenner skal monteres på rør i haven. Røret må max. være 1,8 m. højt. Du må ikke opsætte paraboler eller antenner på muren. Det henstilles at du i videst muligt omfang bruger den installerede fiberforbindelse.

 

3. Barnevogne/klapvogne

 

Barnevogne og klapvogne må af hensyn til andre beboere ikke henstilles på fælles

gangstier eller lignende steder. Af hensyn til eventuel syge transport skal gangstier

altid holdes frie.

 

  4. Campingvogne

Hvis der er fælles parkeringsplads ved din bolig, kan du efter aftale med afdelings-

bestyrelsen have vognen stående i forbindelse med klargøring og afrigning.

Campingvognen må maksimalt stå en uge forår og en uge efterår.

Det er afdelings bestyrelsen der afgør, om der er plads i den ønskede uge.

 

  5Depotrum og fælles arealer

Til afdelingens boliger kan der være knyttet et depotrum, som du kan benytte til

at opbevare personlige effekter. Du er også velkommen til at benytte afdelingens fælles arealer, dog ikke til opbevaring. Hvis lokalerne kan låses, skal de altid efterlades aflåste for at sikre, at hærværk, ildspåsættelse og tyveri undgås. De afdelinger hvor der er rum til affalds container og cykler m.v. må der, af hensyn til pladsen ikke opbevares andet. Du kan også låne fællesrummet på Havnepladsen. Du kan eventuelt lejebeboer-huset på Solbakken mod et mindre lejebeløb, begge steder afdelingernes egne beboere selvfølgelig fortrinsret, spørg formanden om der er ledigt.

 

  6. Forbedringer og forandringer

Du har ret til at foretage visse forandringer og forbedringer i og udenfor din bolig.

I afdelingens råde rets katalog kan du læse, hvad der er tilladt udenfor din bolig, mens de indvendige muligheder er beskrevet på www.bl.dk. Ønsker du at gøre brug

Af denne råderet, skal du i første omgang kontakte din ejendoms funktionær. Vær opmærksom på, at det kræver en skriftlig tilladelse, før du går i gang.

 

  7. Grill

Hvis der er have til din bolig, er det tilladt at grille her. Det er tilladt at bruge grill på afdelingens fælles arealer. Hvis afdelingen har særligt afmærkede grillområder, skal du bruge disse.

Ved brug af grill skal du tage fornødent hensyn til afdelingens øvrige beboere, og det er ikke tillad at bruge grill i de tørre perioder, hvor brandvæsenet udsteder forbud mod brug af åben ild. Det er ikke tilladt at bruge grill indendør

 

  

8. Grønne arealer

Det er i beboernes fælles interesse, at ejendommene og de tilhørende fælles arealer har det bedst muligt.

Det er derfor vigtigt, at afdelingens beboere udviser nænsomhed over for beplant-       

ninger og græs. På denne måde bevares de pæne arealer, og samtidig holdes

omkostningerne til vedligeholdes nede. Til glæde for os alle!

 

9.   Haver

Er der have til din bolig, er det dig, der skal ren- og vedligeholde haven. Det kan du læse mere om i afdelingens vedligeholdelses reglement. Her fremgår det også hvordan du skal vedligeholde udvendigt træværk. Der må ikke plantes tæt op af hegn så du ikke kan komme til at male hegn træværk.

 

Du må ikke foretage forandringer eller forbedringer uden for det lejede (i haven eller andre steder) før du har fået Boligselskabets skriftlig godkendelse.

I afdelingens råde rets katalog kan du læse mere om, hvad du må.

 Du opfordres til at holde god orden omkring din bolig således det altid ser ordentligt u

 10. Husdyr

Det er tilladt at holde husdyr så som: fisk, marsvin, kanariefugl, en hund eller en kat. Hunde skal altid føres i snor på af- delingens område, dette gælder også gæsters hunde. Ligesom man selvfølgelig rydder op efter hunden. For alle dyr gælder, at du skal sikre, at de ikke er til gene for dine naboer, og at de er forsikret. Hunde der i politiets hunde register er forbudt, må man selvfølgelig ikke have. Det er ikke tilladt at holde hund eller kat på Vindingsvej og Hadsundvej 47

 

  11. Knallerter, scootere/invalideknallert og cykler

Knallerter, scootere og cykler skal parkeres i de stativer og rum, som afdelingen har reserveret til formålet.  Af hensyn til sikkerheden skal knallerter, scootere og cykler trækkes på afdelingens gangstier og gårdarealer.

Invalideknallerter må ikke henstilles på fælles gangarealer.

 

  12. Maskiner

Maskiner som vaske- og opvaskemaskiner, tørretumblere, boremaskiner, støvsugere og køkkenmaskiner afgiver støj, som vil kunne genere dine naboer.

Af hensyn til natteroen må maskiner kun benyttes i tidsrummet mellem kl. 06.00 og 23.00. Boremaskiner og andre meget støjende maskiner dog kun i tidsrummet mellem kl. 08.00 og 19.00.

 

  13.  Musik

Musikanlæg, tv, musikinstrumenter samt musikudfoldelse i øvrigt må ikke være til

gene for de øvrige beboere.

Hvis lejer i forvejen har informeret de øvrige beboere, er det i orden at holde en fest et par gange om året.

Efter klokken 24.00 skal musikken dæmpes og vinduerne holdes lukket.

 

   14. Parkering

Der er i afdelingen anlagt parkeringspladser på området som du kan benytte.

Al parkering skal foregå inden for de afmærkede båse.

Al parkering på græs arealer er ikke tilladt.

Køretøjer over 3500 kg. Må ikke parkeres på afdelingens område.

Tre hjulede køretøjer skal parkeres på parkeringspladserne.

Der må ikke køres og parkeres på stianlæg og græs arealer. Heller ikke med trailere eller campingvogne.

Se afsnittene om Campingvogne og Trailere.

 

 

   15. Rygning

Du må ikke ryge indendørs på fælles arealer, hverken i depotrum, fællesrum eller fælles vaskeri.

 

   16.Udluftning

For at undgå em dannelse og dermed følgende ødelæggelser af din lejlighed og dit bohave bør du drage omsorg for daglig udluftning.

 

   17. Skader på glas og kummer/vandskade

Hvis der opstår skader på glas (vindue/døre), toiletkummer eller andet, skal du anmelde dette til ejendoms funktionæren. Afdelingen er glas og kummeforsikret.

Opstår der vandskade, skal du hurtigst muligt anmelde det til ejendoms kontoret.

Vandskade på dine private ejendele som følge af rør- eller radiatorsprængninger eller anden tilfældig indtrængen af vand er ikke dækket af afdelings forsikringer, men skal dækkes af din indboforsikring.

 

   18. Skadedyr

I Lejerbo har vi en aftale med et firma, der er specialiseret i at bekæmpe skadedyr af enhver art. Hvis du ser eller hører skadedyr, eller opdager efterladenskaber, som du mener, kan stamme fra skadedyr, skal du henvende dig til ejendoms funktionæren.

 

   19. Støj

I en bolig afdeling kan det ikke undgås, at man kan høre lyde fra de øvrige lejemål.

De Generelle regler er, at støjende adfærd til gene for de øvrige beboere skal undgås, og du skal udvise hensyn til omgivelserne.

 

   20. Trailere

Trailere må ikke stå fast på parkeringspladsen. Det er tilladt at have den stående ved af- og pålæsning, dog maksimalt 1 døgn. Det er heller ikke tilladt at have den stående på fællesarealerne.

 

   21.  Leg og boldspil

For at sikre trivsel for alle i afdelingen er det vigtigt, at leg og boldspil kun foregår på fælles- og legearealerne samt egen have.

 

 

    22. Fælleshus

Der er i afdeling 371-0 Havnepladsen et mindre fællesrum til fri afbenyttelse, man aftaler med bestyrelsen/Formanden om det er ledigt, man skal efterlade det i ren gjort stand og alt service man har brugt skal sættes på plads i skabe, i renvasket tilstand, beskadiget service skal erstattes af bruger. Se eventuel på inventarliste som er ophængt i skabene.

 

 Denne husorden er kun vejledende ved tvivlstilfællede, er det den ud delte husorden der er   gældende